حضرت امام خميني (قدس سره) :
اينجانب به اسلام و اولياي عظيم الشأن آن و به ملت اسلام و خصوصاً ملت مبارز ايران ضايعه تأسف انگيز شهيد بزرگوار، متفكر و فيلسوف و فقيه عالي مقام مرحوم آقاي حاج شيخ مرتضي مطهري قدس سره را تسليت و تبريك عرض مي كنم.
صحيفه نور ج 6 صفحه 109- تاریخ 12/2/1358
 منو اصلی
بخش کاربری
مطالب سایت
بخش خبری
امکانات سایت
دیگر بخشها
بخش ويژه

 ارتباط مستقیم

 پیامهای کوتاه

فقط کاربران عضو سايت ميتوانند پيغام کوتاه ارسال نمايند لطفا وارد سيستم شويد يا اينکه عضو شويد.

         
خلاصه کتاب: قيام و انقلاب مهدی ( ع ) از ديدگاه

 

rmoin می نویسد "اين كتاب كه مجموعا دو بخش غير مرتبط با يكديگر است ، بخش يكم آن‏ با همين عنوان ابتدا به صورت مقاله‏ای كوتاه و مختصر در يك نشريه دينی‏ در تهران منتشر شد و سپس مطالبی بر آن افزوده شد و به صورتی كه در چاپهای اول تا چهارم ملاحظه شده است در آمد . اما بخش دوم كه عنوان " شهيد " دارد ، تفصيل يافته يك سخنرانی در شب عاشورای سال 1393 هجری‏ قمری در تهران است .

انديشه پيروزی نهائی نيروی حق بر نيروی باطل، استقرار كامل و همه جانبه ارزشهای انسانی ، تشكيل مدينه فاضله و جامعه ايده‏آل و اجراء اين ايده‏ انسانی به وسيله شخصيتی عاليقدر كه در روايات متواتر اسلامی " مهدی " نامیده شده ، انديشه‏ای است كه همه فرق ومذاهب اسلامی بدان مؤمن و معتقدند . زيرا اين انديشه ، به حسب اصل و ريشه ، قرآنی است .اين انديشه بيش از هر چيز مشتمل بر عنصر خوشبينی نسبت به جريان كلی‏ نظام طبيعت و سير تكاملی تاريخ و اطمينان به آينده ، و طرد عنصر بدبينی‏نسبت به پايان كار بشر است ، كه طبق بسياری از نظريه‏ها و فرضيه‏هافوق‏العاده تاريك است. انتظار فرج امیدو آرزوی تحقيق اين نویدکلی جهانی انسانی ، در زبان روايات اسلامی "انتظار فرج" خوانده شده و افضل عبادات شمرده شده است. اصل انتظار فرج از يك‏ اصل كلی اسلامی و قرآنی استنتاج می‏شود و آن اصل " حرمت يأس از روح الله " است. دو گونه انتظار انتظار فرج دو گونه است : انتظاری‏كه سازنده و نگهدارنده است ، به گونه‏ای است كه می‏تواند نوعی عبادت شمرده شود ، و انتظاری كه گناه است و ويرانگر و نوعی " ابا حيگری " بايد محسوب گردد. شخصيت و طبيعت جامعه ممكن است كسی تحولات تاريخی را يك سلسله امور تصادفی و اتفاقی يعنی‏اموری كه تحت قاعده و ضابطه‏ای كلی در نمی‏آيد بداند. نظريه ديگر اين است كه جامعه به نوبه خود ، مستقل از افراد ، طبيعت و خصلت و سنت و قاعده و ضابطه دارد ، تاريخ آن گاه موضوع تفكر و مايه عبرت و قابل درس آموزی است‏كه جامعه از خود طبيعت و شخصيت داشته باشد . عليهذا برداشت داشتن ازتاريخ و تحولات آن، فرع بر مسأله طبيعت و شخصيت داشتن جامعه است. قرآن و تاريخ در اين كه قرآن مجيد تاريخ را به عنوان يك درس و يك منبع معرفت و يك موضوع تفكر و مايه تذكر و آيينه عبرت ياد می‏كند جای‏ ترديد نيست . قرآن كريم اين گمان را كه اراده‏ای گز افكار ، و مشيتی بی قاعده و بی‏حساب سرنوشتهای تاريخی را دگرگون می‏سازد به شدت نفی می‏كند و تصريح‏می‏نمايد كه قاعده‏ای ثابت و تغيير ناپذير بر سرنوشتهای اقوام حاكم است. قرآن كريم ، نكته فوق‏العاده آموزنده‏ای در مورد سنتهای تاريخ ياد آوری‏می‏كند و آن اين كه مردم می‏توانند با استفاده از سنن جاريه الهيه در تاريخ‏، سرنوشت خويش را نيك يا بد گردانند. توجيه و تفسير تكامل تاريخ توجيه تكامل تاريخ با دو شيوه مختلف صورت می‏گيرد . ما يكی از اين دو شيوه را " ابزاری " و از نظری ديالكتيكی می‏ناميم . و شيوه ديگر را " انسانی " يا " فطری " می‏خوانيم . بينش ديالكتيكی يا ابزاری بينش ديالكتيكی طبيعت بر اين اساس است كه : اولا- طبيعت در حركت و تكاپوی دائم است ، توقف ويكسانی در طبيعت وجود ندارد. ثانيا - هر جزء از اجزاء طبيعت تحت تأثير ساير اجزاء طبيعت است و به نوبه خود در همه آنها مؤثر است . ثالثا- تضادها و كشمكشها پايه حركتها است ، رابعا - جدال درونی اشياء رو به تزايد است و شدت می‏يابد تا به اوج‏ خود يعنی آخرين حد اختلاف و كشمكش می‏رسد و شی‏ء يك سره به ضد خود تبديل می‏شود )حالت تز). اين مرحله نيز به نوبه خود ضد خويش را می‏پرورد(حالت آنتی تز) و پس از يك سلسله كشمكشها به نفی خود ، كه نفی‏ نفی مرحله اول است و به نحوی مساوی با اثبات است(حالت سنتز) منتهی می‏شود . طبيعت هدفدار نيست و كمال خود را جستجو نمی‏كند ، بلكه به سوی انهدام‏ خويش تمايل دارد ، ولی چون آن انهدام نيز به نوبه خود به انهدام خويش‏ تمايل دارد و هر نفی كننده به سوی نفی كننده خود گرايش دارد ، نفی نفی‏ كه نوعی تركيب ميان دو مرحله قبل از خود است صورت می‏گيرد و قهرا تكامل رخ می‏دهد . اين است ديالكتيك طبيعت . تاريخ نيز جزئی از طبيعت است و ناچار - هر چند عناصر مشكله‏اش‏ انسانها هستند - چنين سرشت و سرنوشتی دارد . يعنی تاريخ يك جريان دائم‏ و يك ارتباط متقابل ميان انسان و طبيعت و انسان و اجتماع ، و يك صف‏ آرائی و جدال دائم است. هسته اصلی این بینش دو چيز است : يكی‏ اين كه انديشه مانند واقعيت خارجی وضع ديالكتيكی دارد. يعنی انديشه ‏ محكوم اصول چهارگانه فوق است . ديگر اينكه اين مكتب تضاد را به صورت مراحل تز، آنتی تز و سنتزتعبير می‏كند که به اين ترتيب طبيعت و تاريخ همواره از ميان اضداد عبور می‏كنند و تكامل ، جمع ميان دو ضد است كه يكی به‏ ديگری تبديل شده است . از آنچه گفتیم نتایج زیر گرفته می شود: الف- نو و كهنه در اين منطق مفهوم نسلی ندارد ، بلكه صرفا مفهوم‏ اقتصادی و طبقاتی دارد . طبقه كهن يعنی طبقه منتفع‏ از وضع موجود و طبقه نو يعنی طبقه ناراضی از وضع موجود و طرفدار دگرگونی روبنای اجتماع است ب - مراحل تكاملی تاريخ به حكم اين كه يك رابطه طبيعی و منطقی آنها را به‏ يكديگر پيوسته است امكان جا به جا شدن ندارند ، هر حلقه از حلقات تاريخ جای مخصوص به خود دارد و قابل‏ پيش و پس شدن نيست . ج - هر مرحله نيز به نوبه‏ خود بايد به اوج و كمال خود برسد تا به ضد خود تبديل گردد و امر تكامل صورت گيرد . د - جهاد يعنی مبارزه نو با كهنه بهر حال مقدس است ، كهنه از آن جهت‏ كه از ميان بردن وی جامعه را به سوی تكامل پيش می‏برد ، استحقاق‏ نابودی دارد نه از آن جهت كه متجاوز است و دفع تجاوز مشروع و مقدس‏ است . ه - هر جريان ديگر نيز كه‏ مقدمات انقلاب را فراهم و تكامل را تسريع نمايد ، مشروع و مقدس است،از قبيل ايجاد نابسامانيها برای ايجاد نارضائيها و توسعه شكافها و داغتر و پيگيرتر شدن مبارزه‏ها. و - متقابلا اصلاحات جزئی ، گامهای التيام بخش و تسكين آلام اجتماع ، خيانت و تخدير و نارواست . بینش انسانی یا فطری بینش انسانی تاریخ نقطه مقابل بینش ابزاری است. بینش ابزاری انسان را در آغاز پیدایش یک ماده خام و کار و ابزار کار را شکل دهنده آن می داند یعنی انسان نه شخصيت بالفعل دارد و نه شخصيت بالقوه . ولی از نظر بينش انسانی و فطری ، هر چند انسان در آغاز پيدايش ، شخصيت انسانی بالفعل ندارد ، ولی بذر يك سلسله بينشها و يك سلسله‏ گرايشها در نهاد او نهفته است .بر حسب اين بينش ، تضاد درونی فردی ميان‏ جنبه‏های زمينی و جنبه‏های ماورائی انسان از ويژگيهای انسان است. نبرد درونی انسان ، خواه‏ و ناخواه به نبرد ميان گروههای انسانها كشيده می‏شود ، يعنی نبرد ميان‏ انسان كمال يافته و انسان‏ منحط و حيوان صفت، به تعبير قرآن : نبرد ميان " جند الله " و " حزب الله " با " جند الشيطان " و " حزب الشيطان " . از بيان گذشته نتايج زير گرفته می‏شود : الف - نبردهای پيشبرنده: نبردهای تاريخ دارای شكلها و ماهيتهای مختلف ، و معلول علل‏ متفاوتی بوده است ، ولی نبردهای پيشبرنده كه تاريخ و انسانيت را تكامل بخشيده نبرد ميان انسان متعالی وابسته به عقيده و ايمان و ايدئولوژی با انسان‏بی مسلك خود خواه بوده‏ است که آخرین مرحله آن" حكومت مهدی " می باشد. ب - تسلسل منطقی حلقات تاريخ آن چنانكه " ابزار گرايان " ابراز داشته‏اند بی‏اساس است . ج - مشروعيت مبارزه و قداست آن ، مشروط به اين نيست كه حقوق فردی و يا ملی مورد تجاوز واقع شده باشد ،بلکه در همه زمينه‏هائی كه يكی از مقدسات‏ بشر دچار مخاطره شده باشد مبارزه مقدس است . د –اصلاحات جزئی و تدریجی به هیچ وجه محکوم نیست بلکه آهنگ حرکت را تندتر و سریعتر می کند. ه - ايجاد نابسامانيها و تخريبها به منظور ايجاد بن بست و بحران كه نظريه ابزاری‏ تجويز مي كند نا مشروع است. و - حركت تاريخ ، تكاملی است ولی - بر خلاف نظريه‏ ابزاری - سير تكاملی تاريخ جبری و لايتخلف نيست . ز - سير تكاملی بشريت به سوی آزادی از اسارت طبيعت مادی و حكومت ايمان و ايدئولوژی بوده و هست . ح - جهاد و امر به معروف ماهيت انسانی دارد نه طبقاتی . ط - نيروی اقناع فكری ، يعنی نيروی برهان و استدلال اصالت دارد. ی - مثلث " تز – آنتی تز - سنتز " در شكل هگلی و ماركسيستی نه در طبيعت صدق می‏كند و نه در تاريخ . دو تلقی از انسان اين دو نوع بينش درباره حركت تكاملی تاريخ ، نتيجه دو نوع تلقی از انسان است . بنابر يكی ، انسان در ذات خود فاقد شخصيت انسانی است . هيچ امر ماوراء حيوانی در سرشت او نهاده نشده است ، اما بنابر تلقی فطری از انسان ، انسان موجودی است دارای سرشت الهی ، مجهز به فطرت حقجو و حق طلب ، حاكم برخويشتن و آزاد از جبر طبيعت و جبر محيط و جبر سرشت وجبر سرنوشت . بنابراين تلقی از انسان ، ارزشهای انسانی در انسان اصالت دارد ، انسان‏ به موجب سرشت‏های انسانی خود خواهان حق و حقيقت و عدالت و مكرمتهای اخلاقی است. تلقی قرآن بدون شك تعبير و تفسير قرآن از تاريخ ، به شكل دوم است . تكيه قرآن بر تاثير تعيين كننده عوامل اخلاقی موجب شده كه تاريخ را بصورت يك منبع آموزشی مفيد درآورد . اما اگر تاريخ را دارای قاعده و ضابطه ، و اراده انسان را مؤثر در تحولات تاريخ ، و نقش اصيل و نهائی را در سعادت و كمال جامعه برای‏ ارزشهای اخلاقی و انسانی بدانيم ، آن وقت است كه تاريخ هم آموزنده است و هم مفيد . قرآن با چنين ديدی به‏ تاريخ نگاه می‏كند . جامعه ايده‏آل آرمان قيام و انقلاب مهدی ( ع ) يك فلسفه بزرگ اجتماعی اسلامی است ، اين آرمان بزرگ گذشته از اينكه الهام بخش ايده و راه گشای به سوی آينده‏ است ، آينه بسيار مناسبی است برای شناخت آرمانهای اسلامی . مشخصات انتظار بزرگ 1- خوشبينی به آينده بشريت 2- پيروزی نهائی صلاح و تقوا و صلح و عدالت و آزادی و صداقت برزور و استكبار و ظلم و اختناق و دجل و ( دجالگری و فريب) 3- حكومت جهانی واحد . 4- عمران تمام زمين در حدی كه نقطه خراب و آباد ناشده باقی نماند . 5- بلوغ بشريت به خردمندی كامل و پيروی از فكر و ايدئولوژی و آزادی‏ از اسارت شرائط طبيعی و اجتماعی و غرائز حيوانی . 6- حداكثر بهره گيری از مواهب زمين . 7- بر قراری مساوات كامل ميان انسانها در امر ثروت . 8- منتفی شدن كامل مفاسد اخلاقی و خالی شدن روانها از عقده‏ها و كينه‏ها . 9- منتفی شدن جنگ و بر قراری صلح و صفا و محبت و تعاون . 10- ناسازگاری انسان و طبيعت . دو نوع انتظار گفتيم‏انتظار فرج دو گونه است : انتظاری كه سازنده است و با فضيلت‏ترين عبادت است و انتظاری كه ويرانگر است و نوعی اباحيگری " محسوب می‏شود . و اين دو نوع انتظار ، معلول دونوع برداشت از ظهور عظيم تاريخی مهدی‏ موعود ( ع ) است. انتظار ويرانگر برداشت قشری از مهدويت و قيام و انقلاب مهدی موعود ‏ نوعی سامان‏ يافتن معلول پريشان شدن است،كه صرفا ماهيت انفجاری داردو فقط و فقط از گسترش و اشاعه و رواج ظلمهاو تبعيضها و اختناقها و حق كشيها و تباهيها ناشی می‏شود. آن گاه كه صلاح به نقطه صفر برسد اين انفجار رخ می‏دهد ،بنابراین بهترين كمك به تسريع در ظهور و بهترين شكل انتظار ، ترويج و اشاعه فساد است. اين نوع از برداشت از آن جهت كه با اصلاحات مخالف است و فسادها و تباهيها را به عنوان مقدمه يك انفجار مقدس ، موجه و مطلوب می‏شمارد بايد " شبه ديالكتيكی" خوانده شود . انتظار سازنده آن عده از آيات قرآن كريم که ريشه اين انديشه است در جهت عكس برداشت بالا است . از اين آيات استفاده می‏شود كه ظهور مهدی موعود حلقه‏ای است از حلقات مبارزه اهل حق و اهل باطل كه به پيروزی نهائی اهل حق منتهی می‏شود ، سهيم بودن يك فرد در اين سعادت موقوف به اين است كه آن فرد عملا در گروه اهل حق باشد . سخن در اينست كه گروه سعداء و گروه اشقياءهر كدام به نهايت كار خود برسند ، سخن در اين نيست كه سعيدی در كار نباشد و فقط اشقياء به منتهی درجه شقاوت برسند .از مجموع آيات و روايات استنباط می‏شود كه قيام مهدی موعود ( عج)آخرين حلقه از مجموع حلقات مبارزات حق و باطل است كه از آغاز جهان برپا بوده است. "مهدی موعود تحقق بخش ايده‏آل همه انبياء و اولياء و مردان مبارز راه‏ حق است ". مقاله شهيد و لا تحسبن الذين قتلوا فی سبيل الله امواتا بل احياء عندربهم يرزقون‏ در عرف عموم مردم جهان برخی كلمات و واژه‏ها از نوعی عظمت و احترام و احيانا " قداست " برخوردارند . در اسلام واژه‏ای است كه قداست خاصی دارد ، اگر كسی با مفاهيم اسلامی‏ آشنا باشد و در عرف خاص اسلامی اين كلمه را تلقی كند احساس می‏كند كه‏ هاله‏ای از نور اين كلمه را فرا گرفته است و آن ، كلمه " شهيد " است . از نظر اسلام ، هر كس به مقام و درجه " شهادت " نائل آيد ، يعنی واقعا در راه هدفهای عالی‏ اسلامی ، به انگيزه برقراری ارزشهای واقعی بشری كشته بشود به يكی از عاليترين و راقيترين درجات و مراتبی كه يك انسان ممكن است در سيرصعودی خود نائل شود نائل می‏گردد.چرا و به چه دليل حق شهدا از حق ساير خدمتگزاران بيشتر و عظيمتراست ؟شهيد آن كسی است كه با فداكاری و از خود گذشتگی خود و با سوختن و خاكستر شدن خود محيط را برای ديگران مساعد می‏كند . مثل شهيد مثل شمع است كه خدمتش از نوع سوخته شدن و فانی شدن و پرتو افكندن است ، تا ديگران در اين پرتو كه به بهای نيستی او تمام شده‏ بنشينند و آسايش بيابند و كار خويش را انجام دهند . بدن شهيد بدن شهيد يك " جسد متروح " است ، يعنی جسدی است كه احكام روح برآن جاری شده است ، همچنانكه جامعه شهادتش " لباس متجسد " است ، يعنی حكم روح بر بدن جاری شده و حكم جاری شده بر بدن ، بر لباس و جامه جاری شده است . منشأ قداست شهادت ، به حكم اينكه عملی آگاهانه و اختياری است و در راه هدفی‏ مقدس است و از هر گونه انگيزه خود گرايانه منزه و مبرا است ، تحسين‏ انگيز و افتخار آميز است و عملی قهرمانانه تلقی می‏شود . در ميان انواع‏ مرگ و ميرها تنها اين نوع از مرگ است كه از حيات و زندگی برتر و مقدستر و عظيمتر و فخيم‏تر است . به شرح چند جمله از يك خطبه نهج‏ البلاغه اكتفا می‏كنيم : در قسمت اول می‏فرمايد : « ان الجهاد باب من ابواب الجنة فتحه الله‏ لخاصة اوليائه » همانا جهاد دری از درهای بهشت است ، دری است كه‏ خداوند اين در بهشتی را به روی همه كس نگشوده است . در قسمت دوم می‏فرمايد « و هو لباس التقوی » . جهاد جامه تقوا است . در قسمت سوم می‏فرمايد : « و درع الله الحصينة و جنته الوثيقه » جهاد زره نفوذ ناپذير خدا و سپر مطمئن خدا است . سپس آثار ترك جهاد را بيان می‏فرمايد . آثار منفی عبارتند از : الف - ذلت و خواری ،ب - شدايد و گرفتاريها ، زبون و توسری خور بودنج - حقارت روحی . د - بصيرت و بينش را از دست دادن ،ه - با ترك جهاد ، دولت حق از آنانكه به آنها سپرده شده گرفته می‏شود. ديگر آنها لايق نيستند كه پرچمدار اسلام و مناديان حق به شمار روند . و - محروميت از انصاف ديگران ، منطق شهيد اگر شور يك عارف عاشق پروردگار را با منطق يك نفر مصلح ، با همديگر تركيب بكنيد از آنها " منطق شهيد " در می‏آيد ، شايد اين‏ تعبير هم نارسا باشد . خون شهيد شهادت‏ تزريق خون است به پيكر اجتماع ، اين شهدا هستند كه به پيكر اجتماع و در رگهای اجتماع - خاصه اجتماعاتی كه دچار كم خونی هستند - خون جديد وارد می‏كنند . حماسه شهيد شهيد حماسه آفرين است ، بزرگترين خاصيت شهيد حماسه آفرينی اوست . جاودانگی شهيد شهيد از راه خون خودش ، خودش را در اجتماع جاويد می‏كند ، يعنی خون جاويد در اجتماع بوجود می‏آورد . خون شهيد برای هميشه در رگهای اجتماع می‏جهد . شفاعت شهيد در حديث است كه خداوند شفاعت سه طبقه را در قيامت قبول می‏كند ، يكی‏طبقه انبياء ، بعد از آنها طبقه علماء. بعد فرمود : ثم‏ الشهداء. گريه بر شهيد اسلام ، با اينكه با گريه بر ميت ( ميت عادی)چندان روی خوشی نشان نداده است ، مايل است كه مردم بر شهيد بگريند ،زيرا شهيد حماسه آفريده است و گريه بر شهيد ، شركت در حماسه او و هماهنگی با روح او و موافقت با نشاط او و حركت در موج اوست . تربت شهيد خاك شهيد محترم است ،قبر شهيد محترم است ، "
ارسال شده در مورخه : دوشنبه? 29 مرداد ماه ? 1386 توسط admin


نام: [ کاربر جدید ]

موضوع:
 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**

کد امنيتي : mul93dab
تايپ کد امنيتي :


[ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
 ورود
نام کاربری

رمز عبور

چنانچه تاکنون عضو این سایت نشده اید می توانید با تکمیل فرم مخصوص عضویت به جمع کاربران این سایت بپیوندید و از امكانات مخصوص كاربران استفاده نمائيد .

 لینکهای مرتبط

 امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 4.2
تعداد آراء: 10


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد


 انتخاب ها

خدمات سایت نسیم مطهّر با پشتیبانی ستاد بزرگداشت شهید مطهری(ره) و زیر نظر جامعة الزهراء (س) ارائه می شد.
مدت زمان ایجاد صفحه : 0.01 ثانیه